24.03.2013
Navzájem. Společenství 70. a 80. let
Výstava v brnenskom Dome umění a v pražskej galérii tranzitdisplay predstaví v dvoch paralelných segmentoch spoločenstvá českých, slovenských a maďarských umelcov vo vybraných dielach a dokumentáciách akcií zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Sústreďuje sa na ko- munikáciu, prispievanie a vzájomnú výmenu, pomocou ktorých spoločná tvorivá aktivita smeruje k intenzívnemu prežívaniu okamžiku. Výstava sa pokúsi ukázať iné podoby kolektivity, ktoré sa nepriamo vyrovnávajú s neautentickými formami organizácie spoločnosti v období československej normalizácie. Usporiadaná na princípe vybraných a rôzne dokumentovaných momentov participácie, výstava konfrontuje širokú škálu pokusov o živý sociálny priestor, prekračujúci hranice privátnej a verejnej sféry. Po bratislavskej premiére v tranzit dielňach sa druhýkrát na tejto platforme stretávajú efemérne „fragmenty“ z osobných archívov umelcov a účastníkov aktivít alternatívnej kultúry z Čiech, Sloven- ska a Maďarska. Multimediálnou formou predstavíme dokumentácie „momentov“ spoločne prežívaného času z rôznych archívnych médií: film, fotografia, autorská tlač, korešpondencia.
 
Usporiadanie a rôzne podoby komunít sa ukazujú v dielach, založených na participácii účastníkov. Vo filme Domov Ľubomíra Ďurčeka sú účastníci uzavretí do plachtoviny v tvare bielej kocky, ktorá je živou metaforou spoločenstva. Marian Palla utvára mikrokomunitu rozosielaním listov s dokumentáciami jeho privátnych akcií pre vymedzený okruh účastníkov. Róbert Cyprich aktivizuje medzinárodné spoločenstvo v rámci festivalu socio-kultúrnych sviatkov na každý deň v roku a jeho korešpondencia odkrýva sieť vzájomných vzťahov. László Beke a György Galántai organizujú v Balatonboglári akcie spájajúce lokálne špecifické skupiny konceptuálne zameraných výtvarníkov s cieľom prekonať traumu okupácie Československa. Dokumentácie akcií Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila alebo Petra Meluzina z 80. rokov ukazujú rôzne formy účasti v spoločenstve. Spájajú obrad, iróniu a katarziu, čím zrkadlia spoločenské procesy a podmienky verejného priestoru. Popri artefak- toch a dokumentoch, ktoré ku spoločenstvám odkazujú nepriamo, prezentujeme tiež dokumentácie zachytávajú- ce účastníkov neformálnych stretnutí, spoločenských hier a športových udalostí. Forma digitalizovaných slideshow nám umožňuje asociatívne reťazenie kreatívnych momen- tov voľnočasových aktivít a autorských akcií.
 
Názov výstavy odkazuje k filmu štúdia Hapuka Navzájem (1981) z archívu Vladimíra Havlíka, ktorý zaznamenáva cestu študentov pedagogickej fakulty z Olomouca do Budapešti, Pécsi, Sofie a Burgasu. Ako subjektívny dokument reprezentuje nielen obsah, ale aj podmienky a spôsob výberu diel do výstavy ako translokálnej cesty do minulosti, ktorej ambíciou je porozumieť zmyslu a kreativite dočasných spoločenstiev.
 
Kurátoři:
Barbora Klímová, Daniel Grúň, Filip Cenek 
 
22.3.—2.6.2013 tranzitdisplay, Praha zahájení 21.3. (16–21) 
27.3.—19.5.2013 Dům umění města Brna zahájení 26.3. (18–20)