31.01.2010
KARLIN STUDIOS Milan Salák: Fragmenty

Kvalita uměleckého gesta je většinou přímo rovna vizuální odchylce od právě platného standardu zobrazení. Standardu zobrazení čehokoliv…. Čehokoliv, protože něco je to nakonec vždy.

Po zhruba třech letech práce „mimo pravý úhel“ se mi ve skladu nakupilo asi osmdesát vesměs abstraktních obrazů. Ani jeden z nich neopakuje tvarem nebo povrchem a poměrně snadno je lze popsat jako „šedavé fragmentární tvary“. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem se při jejich realizaci nějak přetrhl a přesto a nebo proto jsem si několikrát odpovídal na otázku, zda by k vyřčení této vizuální informace nestačilo udělat jich méně, respektive jeden…

Když vynechám patetické odpovědi odkazující na nutnost „potvrdit“ legitimitu předchozího gesta jeho prověřením…. A když úplně vynechám hypotetický aspekt možného finančního zisku…. A když opominu fakt, že mluvit se dá i o ničem… A když nevyužiji práva nevypovídat… musím říct, že nevím (jakkoliv svoji práci považuji za intelektuální).

Opakování úkonů spojených se vznikem každého nového fragmentu je fascinující svobodný pocit střelce mířícího do mlhy nad jezerem. Možná právě pro ten pocit otevřeného prostoru si o těch obrazech myslím, že jsou to krajiny. Když pak míchám barvu, tak myslím na jezera lesy a hory. A je mi jedno jaké je venku počasí.

Milan Salák

 

Vernisáž / Opening: 20. 1. 2010, 18:00

Výstava proběhne / Exhibition dates: 21. 1. – 14. 2. 2010

Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín, 180 00, CZ

 

 

 

The quality of the artistic gesture frequently equals the visual deviation from the current standard of depiction. The standard of depiction of anything…As anything is always something.

 

After roughly three years of working “beyond the right angle” my storage space is now filled with approximately eighty abstract paintings. Each painting differs in its shape and surface, but as a group can be described as “grey fragments of shapes”. I would be lying if I argued that I have put all my energy into painting them, however, and maybe because of my ambivalent position I have been forced to answer my own question; wouldn’t less paintings or maybe just one be enough for the presentation of this visual information…?

Leaving out pathetic answers referring to the need to “confirm” the legitimacy of the previous gesture through its verification….And when I exclude the hypothetical aspect of a possible financial benefit….And when I omit the fact that we speak also about nothing… And when I won’t take advantage of my right to testify… I must say that I don know (although I perceive my work as intellectual).

Repeating actions connected with the development of every fragment is a fascinating feeling filled with freedom, like a rifleman aiming at the fog above a lake. Maybe it is this feeling of an open space that I perceive these painting as landscapes. Later, when I mix my colors I think about lakes, forests and mountains, and I don’t care about the weather outside.

 

Milan Salák

 

velkoformátový tisk fotografií | prodej archivních papírů a plátna